Darujte 2% z dane

Tento rok môžete byť tak trochu súčasťou občianskeho združenia AFOL Slovensko. Stačia vám na to 2% z vašich daní.

Údaje potrebné k poukázaniu 2% občianskemu združeniu AFOL Slovensko:

Názov: AFOL Slovensko
Sídlo: Poľovnícka 822/36, 900 27 Bernolákovo
Právna forma: Občianske združenie
IČO:  52323927

Keď ste zamestnanec

 • Ak ste zamestnancom, za ktorého odvádza daň zamestnávateľ, do 15.2.2019 požiadajte zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň 
 • potom ho požiadajte o vystavenie tlačiva Potvrdenie o zaplatení dane z príjmov
 • Z tohto Potvrdenia si viete zistiť dátum zaplatenia dane a vypočítať: 
  a) 2% z Vašej zaplatenej dane – to je maximálna suma, ktorú môžete v prospech prijímateľa poukázať, ak ste v roku 2018 neboli dobrovoľníkom, alebo ste ako dobrovoľník odpracovali menej ako 40 hodín. Táto suma však musí byť minimálne 3 € 
  b) 3% z Vašej zaplatenej dane, ak ste v roku 2018 odpracovali ako dobrovoľník minimálne 40 hodín a získate o tom Potvrdenie od organizácie/organizácií, pre ktoré ste v roku 2018 ako dobrovoľník pracovali
 • následne vyplňte formulár Vyhlásenie o poukázaní dane. V rámci Vyhlásenia môžete zaškrtnúť možnosť zaslať nám ako prijímateľovi základné údaje o vás (meno, adresu). Ďakujeme, že nám takto umožníte spoznať vás.
 • Obe tlačivá je potrebné doručiť či poslať poštou na daňový úrad podľa miesta bydliska do 30.4.2019.
 • Daňové úrady majú 90 dní od splnenia podmienok na to, aby previedli Vaše 2% (3%) v prospech vami vybraného prijímateľa.

 Keď ste fyzická osoba

 • Keď ste fyzická osoba, ktorá si podáva daňové priznanie, jeho súčasťou je aj vyhlásenie o poukázaní sumy do výšky
  a) 2% zaplatenej dane, to je maximálna suma, ktorú môžete v prospech prijímateľa poukázať, ak ste v roku 2018 neboli dobrovoľníkom, alebo ste ako dobrovoľník odpracovali menej ako 40 hodín 
  b) 3% zaplatenej dane, ak ste v roku 2018 odpracovali ako dobrovoľník minimálne 40 hodín a získate o tom Potvrdenie od organizácie/organizácií, pre ktoré ste v roku 2018 ako dobrovoľník pracovali. Darovať ich môžete aj inej organizácii ako tej, u ktorej ste ako dobrovoľník pracovali. Potvrdenie o odpracovaní minimálne 40 hodín dobrovoľníckej činnosti. je povinnou prílohou k Daňovému priznaniu .
 • Ak chcete oznámiť prijímateľovi, že ste mu zaslali svoje 2 % alebo 3 %, zaškrtnite v tlačive príslušný súhlas so zaslaním vašich údajov.
 • Poukázať môžete aj menej ako 2%, musí však byť splnená podmienka minimálne 3,00 € pre prijímateľa. 
 • Posledný termín na jeho podanie je 31.3.2019, ak ste neoznámili daňovému úradu predĺženie termínu.
 • Daňový úrad po kontrole údajov a splnení všetkých podmienok má zákonnú lehotu 90 dní na to, aby previedol sumu, ktorú ste poukázali, v prospech vami vybraného prijímateľa.

Keď ste právnická osoba

 • Ako firma venujete zaužívaným spôsobom 1% z dane z príjmov právnickej osoby – to je maximálna suma, ktorú môžete poukázať v prospech prijímateľa/prijímateľov; môžete poukázať aj menej, musí však byť splnená podmienka minimálne 8,30 € na jedného prijímateľa. 
 • Poukázať môžete aj sumu 2% – ak do termínu podania daňového priznania darovala PO financie vo výške minimálne 0,5 % z dane na verejnoprospešný účel* (* Podmienka je, že sumu vo výške minimálne 0,5% dane daruje právnická osoba organizácii nezriadenej za účelom podnikania. Nemusí to byť nevyhnutne ten istý subjekt, ktorému PO asignuje 2% dane.)
 • Posledný termín na podanie daňového priznania je 31.3.2019 (v prípade, že ste neoznámili odklad) a v tomto termíne aj zaplaťte daň z príjmov
 • Daňový úrad po kontrole údajov a splnení všetkých podmienok má zákonnú lehotu 90 dní na to, aby previedol sumy, ktoré ste poukázali, v prospech vami vybraných prijímateľov.